ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ و ﻣﯽ ﮔﯿﻦ : "ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ" ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎﻧﺘﻮن ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﺗﻮن ﻣﯿﺮه ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮه ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﻣﯽ ﮔﻪ : " اون ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﯾﻪ ، ﺑﺎﻫﺎش ازدواج ﮐﻦ" ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﺶ رو ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻦ☎️ ، ﻓﺮدا ﺑﺎﻫﺎش ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻦ و ﻣﯽ ﮔﯿﻦ : "ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ" ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺮاواﺗﺘﻮن رو ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ و ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ ، اون رو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ (مجاز) دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﯿﻦ ، وﻗﺘﯽ ﮐﯿﻔﺶ ﻣﯽ اﻓﺘﻪ ﺑﺮاش از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ ، در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاش درب ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ و اون رو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮاری ﮐﻮﺗﺎه دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ و ﻣﯿﮕﯿﻦ : " در ﻫﺮ ﺣﺎل ، ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟" ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐﻪ داره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺎد و ﻣﯿﮕﻪ : "ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯽ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟" ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری
ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ و ﻣﯽ ﮔﯿﻦ : "ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ" ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اون ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﺜﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺴﺰدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ و ﻣﯽ گی : "ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ" و اون ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎ رو ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯿﻦ ، ﺷﺨﺺ دﯾﮕﻪ ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻪ و ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ"
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﻦ : "ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ با من ازدواج کن همسرتون پیدا میشه به این میگن منع ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار
***
اوژن استوار : شما باید با توجه به شرایط و نوع محصولات و خدمات خود و بررسی نیاز و شرایط بازار، شیوه تبلیغاتی مناسب را انتخاب نمایید. تا بتوانید از رقبا پیشی گرفته و به نتیجه مطلوب دست یابید. حاصل این بررسی یک برنامه تبلیغاتی خواهد بود که فعالیت های شما را مشخص و منظم می نماید.

دوشنبه - ۱۴ دی ۱۳۹۴
منتشر شده در کانال فریان آکادمی @faryanacademy

برچسب‌ها:

آموزش بازاریابی ,

تبلیغات ,

بازاریابی تلفنی ,

بازاریابی مستقیم ,

فروش محصول ,

ارتباطات موثر ,

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ,

ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ,

ﺳﻬﻢ بازار ,

تحقیقات بازار ,

منع ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ,

ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ,

ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ,

ﺴﺰدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ,

مشتری ,

محصول ,

خدمات ,

اوژن استوار
نویسنده: اوژن استوار
متخصص دیجیتال مارکتینگ و کسب و کارهای آنلاین
موسس اولین ساختمان پزشکان آنلاین در ایران
مدیر مجموعه کسب و کارهای فریان
مشاهده رزومه

مطالب پیشین

لطفا برای ارسال نظرات و سوالات خود، ابتدا وارد سایت شوید.

اشتراک رایگان ماهنامه‌ی فریان آکادمی

تازه ها

اینستاگرام کسب و کار اینستاگرام کسب و کار
لطفا منتظر بمانید...