شماره هفتم: راه اندازی کسب و کار در رکود اقتصادی

شماره شش : اهمیت کسب ثروت

شماره پنج : بیاموزیم و به دیگران یاد دهیم.

شماره چهار: شناخت استعدادها و توانایی‌ها

شماره سه : خودشناسی اولین قدم است.

شماره دو : خودتان مسیر زندگی را مشخص نمایید

شماره یک : چگونه به موفقیت دست پیدا کنیم ؟

گفتمان پیرامون کسب و کار

اهمیت کسب علم

مطالعه

قسمتی از کارگاه جوان امروز : کلیشه ها

قسمتی از کارگاه جوان امروز : باورها

فریان آکادمی در شبکه های اجتماعی

تازه‌ها

لطفا منتظر بمانید...