فریان آکادمی
مشاوره تخصصی و آموزش کاربردی
جلسات خصوصی مشاوره‌ و آموزش کسب و کار
جلسات خصوصی مشاوره‌ و آموزش کسب و کار
جلسات خصوصی مشاوره‌ و آموزش کسب و کار
خصوصی و نیمه‌خصوصی
2,000,000 تومان
ویژه سال ۱۴۰۰ / تهران
رویدادهای پیشین
ثبت نام به پایان رسید هفتاد و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هفتاد و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هفتاد و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
8 شهریور / تهران
ثبت نام به پایان رسید هفتادمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هفتادمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هفتادمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
25 مرداد / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
14 مرداد / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
6 مرداد / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
22 تیر 1399 / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
17 خرداد 1399 / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
13 اردیبهشت 1399 / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
26 فروردین 1399 / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
20 فروردین 1399 / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصت و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
09 اسفند 1398 / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصت و یکمین همایش دیجیتال مارکتینگ
شصت و یکمین همایش دیجیتال مارکتینگ
شصت و یکمین همایش دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
4 بهمن 1398 / تهران
ثبت نام به پایان رسید شصتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شصتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
16 آذر1398 / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
18 آبان 1398 / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۲ مهر ۱۳۹۸ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهارمین کارگاه سفری از کارمندی به کارآفرینی
چهارمین کارگاه سفری از کارمندی به کارآفرینی
چهارمین کارگاه سفری از کارمندی به کارآفرینی
گزارش رویداد
06 مهر ۱۳۹۸ / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و هفتیمن همایش دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و هفتیمن همایش دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و هفتیمن همایش دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۸ مرداد ۱۳۹۸ / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۳۱ خرداد ۱۳۹۸ / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و چهارمین همایش دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و چهارمین همایش دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و چهارمین همایش دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
10 خرداد ۱۳۹۸ / گیلان
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
4 خرداد ۱۳۹۸ / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۳ خرداد ۱۳۹۸ / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجاه و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاه و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / فارس
ثبت نام به پایان رسید پنجاهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجاهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهل و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۴ اسفند 139۷ / اصفهان
ثبت نام به پایان رسید چهل و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۲ بهمن 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهل و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۱ دی 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهاردهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
چهاردهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
چهاردهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۲۳ آذر139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهل و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۶ آذر139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهل و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۵ آبان139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهل و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۳ مهر 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سیزدهمین همایش راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
سیزدهمین همایش راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
سیزدهمین همایش راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۲۲ شهریور139۷ / فارس
ثبت نام به پایان رسید چهل و سومین همایش دیجیتال مارکتینگ
چهل و سومین همایش دیجیتال مارکتینگ
چهل و سومین همایش دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۱ شهریور139۷ / فارس
ثبت نام به پایان رسید سومین کارگاه سفری از کارمندی به کارآفرینی
سومین کارگاه سفری از کارمندی به کارآفرینی
سومین کارگاه سفری از کارمندی به کارآفرینی
گزارش رویداد
۱۰ شهریور139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهل و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۶ مرداد 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید دوازدهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
دوازدهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
دوازدهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۱۲ مرداد 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهل و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهل و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۵ مرداد 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید یازدهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
یازدهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
یازدهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۲۹ تیر 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهلمین همایش دیجیتال مارکتینگ
چهلمین همایش دیجیتال مارکتینگ
چهلمین همایش دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۸ تیر 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۵ تیر 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱ تیر 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی و هفتمین همایش دیجیتال مارکتینگ
سی و هفتمین همایش دیجیتال مارکتینگ
سی و هفتمین همایش دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۳۱ اردیبهشت 139۷ / اصفهان
ثبت نام به پایان رسید سی و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۱ اردیبهشت 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید دهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
دهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
دهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۷ اردیبهشت 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۳۱ فروردین 139۷ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۸ اسفند 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید نهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
نهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
نهمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۱۱ اسفند 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۷ بهمن 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۶ بهمن 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید هشتمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
هشتمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
هشتمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۸ دی 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱ دی 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید سی‌امین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی‌امین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سی‌امین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۰ آذر 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید هفتمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
هفتمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
هفتمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۳ آذر 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۶ آبان 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و هشتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۲ آبان 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید ششمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
ششمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
ششمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
٥ آبان 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۸ مهر 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۱ مهر 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
١٤ مهر 1396 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۳ شهریور ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۷ مرداد ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۰ مرداد ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیست و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیست و یکمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۲ مرداد ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
پنجمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
پنجمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۶ مرداد ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید بیستمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیستمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
بیستمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۳ تیر ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید نوزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
نوزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
نوزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۶ تیر ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید هجدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هجدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هجدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۰٥ خرداد ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهارمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
چهارمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
چهارمین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید هفدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هفدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هفدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱٥ اردیبهشت ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید شانزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شانزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
شانزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱ اردیبهشت ۱۳۹6 / تهران
ثبت نام به پایان رسید پانزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پانزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پانزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۹ بهمن ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهاردهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهاردهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهاردهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۸ بهمن ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سومین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
سومین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
سومین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۱۷ دی ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سیزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سیزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سیزدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲ دی ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید دوازدهمین همایش دیجیتال مارکتینگ
دوازدهمین همایش دیجیتال مارکتینگ
دوازدهمین همایش دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۹ مهر ۱۳۹٥ / اصفهان
ثبت نام به پایان رسید دومین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
دومین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
دومین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۱۶ مهر ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید یازدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
یازدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
یازدهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۸ مهر ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید دهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
دهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
دهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۷ شهریور ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
نهمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۴ شهریور ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید هشتمین همایش دیجیتال مارکتینگ
هشتمین همایش دیجیتال مارکتینگ
هشتمین همایش دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۹ شهریور ۱۳۹٥ / کرمان
ثبت نام به پایان رسید اولین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
اولین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
اولین کارگاه راه‌اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
گزارش رویداد
۲۹ مرداد ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
هفتمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱۵ مرداد ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
ششمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۷ مرداد ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
پنجمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۶ مرداد ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
چهارمین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲ مرداد ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
سومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۱ مرداد ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
دومین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۲۵ تیر ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید اولین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
اولین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
اولین کارگاه دیجیتال مارکتینگ
گزارش رویداد
۶ خرداد ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید دومین همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی
دومین همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی
دومین همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی
گزارش رویداد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹٥ / تهران
ثبت نام به پایان رسید اولین همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی
اولین همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی
اولین همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی
گزارش رویداد
۲۹ بهمن ۱۳۹۴ / تهران
 • محمد قنبری
  محمد قنبری
  وکیل پایه یک دادگستری
  بدون اغراق و تعارفات معمول، مدرن‌ترین و کاربردی‌ترین کلاسی که طی چند دهه زندگیم شرکت کردم کلاس شما بود. ممنون از شما به خاطر برگزاری این دوره‌ها.
 • محمد رضا آذین
  محمد رضا آذین
  مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
  سلام جناب استوار عزیز
  سلام و خداقوت، به لطف ارائه شیرین شما در جلسه روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه در اصفهان، بسیار راضی و خرسند شدیم از آن که مانند بسیاری از همایش های به ظاهر علمی وقتمان تلف نشد. تشکر ویژه بنده را پذیرا باشید،